• Bäckebol gård

Bäckebol gård

Beställare
Privat
Tid
2013–2014
Skydd
Enskilt byggnadsminne

Byggnaden är ursprungligen från 1764 och är en av de få privat ägda byggnadsminnena i Göteborg. Den har varit privatbostad fram till 2008, då den nuvarande ägaren fick bygglov för kontorsverksamhet med IT-inriktning. När man sedan även ville ta vindsvåningen i anspråk så krävde länsstyrelsen först en utredning. Uppdraget inleddes därför med en antikvarisk dokumentation av vinden i april 2013. Det visade sig då att byggnaden genomgått omfattande ombyggnader. Efter utredning om att inreda vinden och att utvändigt tilläggsisolera yttertaket har projektet genomförts. Förslaget syftade till att göra detta möjligt utan att förvanska byggnadens exteriör och värdefullt innertak. Projektet är avslutat.